ALGEMENE VOORWAARDEN Suppen in het Groene Hart

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Suppen in het Groene Hart worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Suppen in het Groene Hart.
3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Suppen in het Groene Hart levert.
5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Suppen in het Groene Hart en een wederpartij waarop Suppen in het Groene Hart deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Suppen in het Groene Hart georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of aangevinkt, of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alsmede alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Suppen in het Groene Hart mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. Suppen in het Groene Hart houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.
3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 5 dagen voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Suppen in het Groene Hart het annuleringsbericht ontvangt.

Artikel 7. Volmachten
1. Suppen in het Groene Hart is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Suppen in het Groene Hart wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Suppen in het Groene Hart en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding
1. De deelnemers die een activiteit met Suppen in het Groene Hart zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

  1. Kinderen onder de 16 jaar dienen onder begeleiding van een persoon te staan. Deze persoon is minimaal 18 jaar oud en in het bezit van een zwemdiploma.

  2. Kinderen zonder zwemdiploma dienen een zwemvest te dragen tijdens het suppen. Zonder zwemvest is suppen, zonder zwemdiploma, niet toegestaan.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen geschieden op de locatie van Suppen in het Groene Hart.
2. Suppen in het Groene Hart is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6. Suppen in het Groene Hart vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.
7. Suppen in het Groene Hart is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst email wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
3. Bij annulering zal Suppen in het Groene Hart de volgende kosten in rekening brengen:
a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.
4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Suppen in het Groene Hart ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
5. Suppen in het Groene Hart behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Suppen in het Groene Hart zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Suppen in het Groene Hart
1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Suppen in het Groene Hart, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2. Suppen in het Groene Hart is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Suppen in het Groene Hart en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk betaamd verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Suppen in het Groene Hart kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Suppen in het Groene Hart aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op Suppen in het Groene Hart vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Suppen in het Groene Hart, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Suppen in het Groene Hart leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Suppen in het Groene Hart gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Suppen in het Groene Hart aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Suppen in het Groene Hart en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Suppen in het Groene Hart behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Suppen in het Groene Hart bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Suppen in het Groene Hart toebehoren.